TROPHY AUSTRALIAN WATER BUFFALO…RETAIL 1X1 $15,450.00 2X1 $10,850.00